ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КЛУБ ПО ПРОГРАМИРАНЕ "MINDHUB"

Общи разпоредби

1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между MindHub и потребителите на услугите на MindHub.

2. Услугите се осигуряват от MindHub въз основата на авторската учебна програма на MindHub.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.

„Ученик” е всяко физическо лице, което ползва услугите на MindHub.

„Родител” е родителят или настойникът на ученик под 18 години.

„Годишно обучение” е обучение с продължителност най-малко 8 месеца и най-много 9 месеца.

Годишното обучение е разделено на модули. Всеки един от модулите е с продължителност от 4 последователни седмици, с изключение на официални празници и задължителните ваканции обявени от МОН.

Записването (регистрацията) включва попълване на регистрационен онлайн формуляр и заплащане на такса.

II. Записване за обучение

1. Записването става чрез създаване на профил на “Родител”, попълване на регистрационен онлайн формуляр, приемане на общите условия и заплащане на таксата за обучение в определените срокове. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.

2. Записването се приема, че е успешно след заплащане на таксата, съобразно определените срокове.

III. Такси, начин на плащане и отстъпки

1. Такса

Таксата за обучение е посочена на тази страница и е индивидуална.

2. Начин на плащане

2.1. Таксата за един модул се заплаща наведнъж, съобразно определените срокове, но не по-късно от датата на стартиране на обучението.

2.2 В случай, че родителят пожелае да му бъде издадена фактура за стойност на обучението, следва да ни предостави данни до 2 дни след извършване на плащането.

3. Отстъпки от обучението

Курсистите могат да ползват следните отстъпки:

3.1. Променлив % при еднократно плащане – отстъпката се ползва, когато родителят притежава уникален промо код свързан с текуща промоция.

3.2. 10% отстъпка за втори член от семейството.

Отстъпката за втори член на семейството се ползва, когато в MindHub се обучава повече от едно дете на семейството.

3.4. Променлив % отстъпка за предплащане на повече от една месечна такса.

Отстъпката се ползва тогава, когато родителят предплати два или повече модула напред при презаписване на групата.

3.5. Отстъпки не се натрупват. Ползва се по-голямата от тях.

3.6. При плащане с отстъпка, клиентът няма право на връшане на предплатената сума и предварително отказване на обучението.

IV. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

1. Обучението в MindHub е по желание и всеки ученик може да прекрати курса си по собствено желание, със знанието на родител, във всеки един момент от учебната година.

2. В случай, че ученик прояви желание да напусне обучението си, но родителят се е възползвал от отстъпката за предплащане на 3 месеца, таксите не се възстановява.

3. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия MindHub не връща част от таксата на курсиста, но се ангажира да предложи часове за отработване на заниманията. Всяко дете има право да отработи едно посещение на модул, с изключение на болест в семейството.

V. Прекратяване на обучението от страна на MindHub

1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на MindHub в следните случаи:

1.1. Лошо поведение на курсиста. MindHub има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2. Неплащане на такса. MindHub има правото да прекрати обучението на курсист, който забави плащане повече от 3 работни дни, спрямо предварително посочените сроковете.

2. Обучението се извършва в групи от минимум 8 курсисти. При група по-малка от 8 курсисти, MindHub си запазва правото да предложи други групи на обучение или да отмени обучението. В такива случаи се предлага алтернатива в друга зала или възстановяване на цялата такса за модула, който детето не успяло да започне. Такса за обучение се връща в пълен размер само при отмяна на курс.

VI. Права и задължения на клиента

1. В случай, че дете преднамерено повреди/счупи хардуерен инструмент по време на занятие, то следва родителя да възстанови неговата покупна стойност.

2. Да заплати таксата за обучение, като спазва посочените срокове според избрания начин на плащане.

3. Родител имат право да се откаже от участие в курс/модул, в който са записал своето дете, в 7-дневен срок от извършване на плащането към МайндХъб БГ ЕООД, без значение от причините за отказа. За да се възползва от това си право, родителят трябва да уведоми незабавно МайндХъб чрез изпращане на e-mail, обаждане по телефона или използване на някой от другите официални канали за комуникация. След получаване на потвърждение, сумата ще бъде възстановена към родителя по банков път.

VII. Права и задължения на MindHub

Да предостави оборудване - хардуерни и софтуерни инструменти, за провеждане на обучението.

Да следи за напредъка и развитието на децата, както и да сигнализира на родителя при възникнал проблем.

Да дава обратна връзка на родителя в края на всеки завършен модул, под формата на оценка по критерии и проект направен от децата.

VIII. График на занятията. Обучение

1. Графикът на занятията се прави преди началото на първи модул от учебната програма, като MindHub изготвя групи по направления.

2. Годишното обучение на всяка група се осъществява в деня и часа на модул едно, в който е записан детето.

3. Курсистът може да промени групата си за посещение със същата по модул и направление в друга зала или град, със знанието на родител.

4. MindHub си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия и да закрива групи с брой деца под минималния.

5. Обучението на MindHub е изцяло базирано на работа в малки групи и индивидуален подход към децата. По време на едно учебно занимание децата работят в групи по 2 или 3 в зависимост от поставената задача.

6. По време на обучението MindHub осигурява всички необходими материали и устройства за нормалното протичане на заниманията.

IX. Ваканции

1. Провеждането на обучение в MindHub по време на ваканциите обявени от МОН се уточнява в началото на всяка учебна година.

X. Конфиденциалност и защита на лични данни

За предоставянето на услугите MindHub може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата.

Oбработването да лични данни се осъществява съгласно нашата политика за поверителност и в съответствие на закона за защите на личните данни.

XI. Предложения, жалби и молби

Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на [email protected].

Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от MindHub не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.09.2017 г. MindHub прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си и предоставя достъп на клиента до тях. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на MindHub.

Последно обновени 12.11.2017