Умея да програмирам в различни среди

В това ниво учениците се сблъскват с изолирането на алгоритми във функции и процедури, използвайки блоково програмиране в различни среди. Те затвърждават уменията си за работа с променливи, създавайки интерактивни игри и програмирайки роботи и платки "Micro:bit". Запознават се с понятието "регистър в паметта" и създават интересен комплексен проект в последната част на нивото.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

tynker scratch-logo hopscotch microbit

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въвеждане на операторите като част от програмата

В този модул децата ще се запознаят със същността на операторите и тяхната структура. Ще изучават ролята им, а също и как да ги използват правилно за да обогатят програмите си. Ще се научат да конструират правилно алгоритъм с повече от един оператор.  

Теми

 1. Запознаване с опрераторите в програмата
 2. Структура на оператори. Операнди
 3. Запознаване с видове оператори
 4. Работа с повече от един оператор (“or” и “and”/”и” и “или”). Изготвяне на проект.

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Създаване и оптимизиране на алгоритми

В дадения модул децата ще се запознаят по-обстойно с понятието алгоритъм. Ще създават комплексни проекти, съдържащи условия и цикли. Когато създаваме сложна програма трябва да вземем предвид множеството възможни ситуации, които могат да възпрепятстват достигане до желаната цел. В този модул ще работим върху уменията на децата за разрешаване на проблеми и отстраняването на пречки по пътя. 

Теми

 1. Дефиниране на понятието алгоритъм. Конструиране на алгоритъм.
 2. Приоритет на действията при сложни алгоритми. Употреба на условия и цикли в алгоритъм.
 3. Отстраняване на грешки при конструиране на сложни алгоритми
 4. Комплексни алгоритми. Приложение на алгоритми. Изготвяне на проект

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Приложение на процедури и функции в програмата

В този модул децата ще приложат всичко научено в своите разнообразни и интересни програми. Ще научат как се присвоява стойност на функция и как се извиква функция в дадена част от кода. Ще съставят сложни програми, с участието на процедури, с които ще контролират поведението на различни роботи.  

Теми

 1. Дефиниране и приложение на процедури.
 2. Фунцкии. Приложение на функции.
 3. Приоритет на инструкции при изграждане на функция. Стойност на функция.
 4. Работа и приложение на повече от една функция. Запознаване със списъци. Изготвяне на проект

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Изготвяне на комплексно решение на поставена задача

В този модул децата ще се сблъскат с поставени проблеми, на които самостоятелно ще трябва да открият решения. В модула са включени програми, свързани с пресъздаването на световно известни игри и мисии от международни състезания по програмиране на роботи. С тях децата ще могат да покажат потенциала си и да изпробват да приложат всички свои идеи в дигиталните среди по програмиране.

Теми

 1. Изготвяне на игра с една променлива за всички герои и променливи за отделните герои
 2. Изготвяне на проект с взаимодействие между повече от един роботи
 3. Изготвяне на проект с роботи по теми от международно състезание по програмиране​
 4. Реализация на проект по собствена идея и представяне пред публика