Програмирам с блокове и създавам игри

Това ниво е първата среща на нашите малки програмисти от ниво Senior с блоковото програмиране и фундаментите на програмирането. По време на ниво 1 децата научават основни характеристики на компютърната система, запознават се с понятия като софтур и хардуер, каква е разликата между тях и коя от тези части те ще изучават напред в курса. Учениците се запознават и с понятията програма, инструкция, приоритет, среда за програмиране, също така и какво е алгоритъм. Всичко това научават, програмирайки поведението на роботи и създавайки интересни анимации. В това ниво децата на 10 и 11 години се запознават с повтарящите се действия и разклоняването на програмите, както и какво са събития, докато създават интересни игри в различни среди за програмиране. Това ниво цели да запознае децата с основни концепции от света на програмирането, както и да постави основите, върху които децата могат да стъпят, за да надграждат с допълнителни знания в следващите нива.  За постигане на по-добри резултати в нивото залагаме на използването на различни инструменти като роботи за програмиране, специални софтуерни и хардуерни инструменти, различни среди за програмиране, за да задържим вниманието на децата и да има дадем възможност за разбиране на концепциите при прилагането им в работа с различни инструменти и среди за програмиране.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

tynker scratch-logo hopscotch sphero

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въведение в програмирането с визуален език

В първите две теми децата ще се запознаят с фундаментите на програмирането използвайки визуален програмен език. Ще конструират програми, съдържащи набор от инструкции, с които ще контролират поведението на различни роботи. Ще работят с различни интерфейси за програмиране на герои и за създаване на игри. Във втората част на този модул децата ще се запознаят със събитията в програмирането. Участието им в алгоритъма ни позволява да включим различен вход в програмата, например за управление на герои в игрите или роботите. Ще научим още как роботите могат да комуникират помежду си или със софтуерен герой.

Теми

 1. Какво е програма? Същност на блоковото програмиране. Инструкции. Приоритет на инструкции в програмата.
 2. Запознаване с различни интерфейси за програмиране. Базова математика и въвеждане на координатна система.
 3. Дефиниция и приложение на събития
 4. "Хвърляне" и "хващане" на събития (комуникация между обекти). Инициатори. Консуматори. Изготвяне на проект

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Въвеждане на променливите (variables)

В този модул децата ще научат какво означава терминът променлива. Ще разберат как се присвоява стойност на променлива. Ще бъдат запознати с типовете променливи и начина им на прилагане в различни среди за програмиране. Ще научат да разчитат по-добре кода си, да отстраняват грешки, да „дебъгват” в процеса на създаване на проектите.

Теми

 1. Дефиниция на променлива. Същност на променливите - тип и стойност
 2. Дефиниция на константа. Видове променливи
 3. Присвояване на стойност на променлива (литерал)
 4. Прочитане на код и отстраняване на грешки в програмата - дебъгване (debbuging). Изготвяне на проект

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Повтарящи се действия. Въвеждане на цикли в програмата

В този модул децата ще се запознаят с циклите - програмни конструкции, които позволяват многократното изпълнение на даден фрагмент от кода. Ще открият приликите и разликите между видовете цикли. Ще се срещнат с понятията абстракция и итерация и ще включат новопридобитите знания в програмирането на по-сложни игри и проекти с роботи.

Теми

 1. Какво е цикъл? Дефиниция и структура на циклични конструкции.
 2. Видове цикли и тяхното приложение
 3. Работа с повече от един цикъл. Влагане на цикли.
 4. Сложни цикли. Приоритет в сложните цикли. Изготвяне на проект.

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Разклоняване на програмата чрез приложение на условни конструкции

В този модул децата ще се запознаят със същността и участието на условните конструкции в програмирането. Конструкции, които позволяват разклонявне на алгоритъма. Децата ще научат как с участието на условен оператор може да се задейства различна част от кода в зависимост от дефинираното условие. Децата ще разширят знанията си, наблюдавайки как едно условие може да включва в себе си друго.  

Теми

 1. Дефиниране на условие. Тестване на условие. Видове условия
 2. Комплексно условие. Работа с повече от едно условие
 3. Условие в условие (Влагане на условия)
 4. Алгоритъм с условия. Приоритет на инструкциите при работа с условия. Изготвяне на проект