Обучение по програмиране с езика Python

Нивото “Обучение с програмен език Python” има за цел да въведе децата в света на програмирането с реален програмен език. Python и текстово-базиран програмен език, който се използва за създаване на приложения, игри и уеб сайтове. Този език е един от най-подходящите за навлизане на учащите в компютърното програмиране, именно поради това се използва за обучения по програмиране от много училища и университети. След като учениците са преминали задължителните нива, в които са се запознали с основите на програмирането чрез писането на програми с блокове, тук те започват да изучават синтаксиса на езика Python. Първоначалните занятия са насочени към инсталиране и запознаване със средата за програмиране, след което започват работа по създаването на алгоритми за сортиране на данни, работа със списъци и решават разнообразни алгоритмични задачи.

Сертификат

Certificates Mindhub

Участниците в курса получават сертификат за всяко завършено ниво.

Бонус точки

500 точки

Всеки завършен модул носи 100 точки на участниците, а цяло завършено ниво общо 500 точки.

Инструменти

python

Някои от инструментите и средите използвани от участниците в нивото да създават проекти.

Boards

Eдно ниво = 4 Mодула

Location

Един модул = 4 занятия

Time

Eдно занятие = 120 минути

Запиши се

100 ТОЧКИ

Модул 1 - Въведение в програмния език Python

В този модул децата от направление Senior ще се срещнат за пъври път с програмния език Python. Темите в него са насочени към въведение в програмирането с програмен език, запознаване с Python, съпоставка с блоковото програмиране, инсталиране на IDLE (интегрирана среда за разработка), създаване на първа програма с Python.

Теми

 1. Символни низове в Python
 2. Запознаване с IDLE. Най-често срещани грешки. Приложение на видове цикли в Python
 3. Приложение на условните конструкции в Python
 4. Играейки с Python - създаване на проект

100 ТОЧКИ

Модул 2 - Работа със списъци в Python

Целите на този модул са свързани със запознаване на децата с допълнителни операции при работа със списъци. За постигане на целите те ще работят по различни практически задачи.

Теми

 1. Символни низове в Python
 2. Какво е списък. Основни операции със списъци
 3. Сортиране на списък
 4. Работа по проект със списъци (S)

100 ТОЧКИ

Модул 3 - Функции

В модула посветен на функциите в програмирането учениците се запознават с понятията функция, дефиниция на функция и извикване на функция. Чрез работа по различни проекти учениците упражняват задаване на параметри на финкции и връщане на стойност, решават алгоритмични задачи за сортиране и определят обхват на променливи във функцията.

Теми

 1. Същност на функциите
 2. Параметри и връщана стойност
 3. Обхват на променливите във функциите
 4. Изготвяне на проект с приложение на функции

100 ТОЧКИ

Модул 4 - Множества

Целите на този модул са свързани с понятието “множества” и неговото разбиране от учениците. След като се запознаят със същността на множествата и тяхното приложение в програамирането, децата работят по проекти за обединение, сечение и разлика на множества. 

Теми

 1. Същност на множествата. Обединение на множества.
 2. Сечение на множества
 3. Разлика на множества
 4. Изготвяне на проект с приложение на множества